خدمات هوش تجاري شامل: 

 

             راه اندازي هوش تجاري BI و آموزش :

                                               Power BI, Qlik view, Tableau