ارانه خدمات حقوق و دستمزد:

 • اختصاص و استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد جهت وارد نمودن اطلاعات پرسنلي، کارکرد و محاسبه حقوق ماهانه
 • ليست حقوق ، بيمه ، دارايي و عيدي همچنين فيش حقوق پرسنل - تهيه گزارشات
 • تهيه ليست و فايل قابل استفاده بانک جهت پرداخت و واريز حقوق پرسنل
 • تهيه سي دي مربوط به ليست دارايي جهت ارائه به سازمان امور مالياتي
 • تهيه سي دي مربوط به ليست بيمه جهت ارائه به سازمان تامين اجتماعي
 • تحويل ليست و فايلهاي الکترونيک فوق الذکر به سازمانهاي مربوطه
 • اعمال تغييرات مورد نياز در نحوه محاسبات طي اخذ درخواست کتبي از کارفرما
 • تهيه گزارشات چند دوره اي مربوط به هر يک از پرسنل در صورت نياز
 • محاسبه و تهيه گزارش مزاياي پايان خدمت پرسنل جهت ثبت ذخاير مربوطه
 • محاسبه و تهيه گزارش مانده مرخصي استفاده نشده پرسنل جهت تصميم گيري مديريت
 • امکان تنظيم و تهيه گزارشات فوق به تفکيک مراکز هزينه و پروژه

 

 

ارائه خدمات مالي و حسابداري:

 • امور مالي و حسابداري
 • ارائه مشاوره مالي و مالياتي
 • اجراي کليه امور حسابداري شرکتهاي توليدي، بازرگاني، خدماتي، مهندسي، پيمانکاري و غيره
 • تهيه و تنظيم کدينگ حسابها با مراکز هزينه مناسب در چند سطح
 •  تهيه صورتهاي مالي و يادداشتهاي پيوست
 •  تنظيم    اظهارنامه مالياتي و گزارشان مالياتي و تکميل و آماده سازي مدارک و اسناد اظهارنامه ارائه شده و تحرير دفاتر و پاسخگويي به مميز و ارائه گزارش خريد و فروش فصلي و تنظيم فاکتور
 •  انجام کليه امور واحد حسابداري بصورت تنظيم قرارداد في مابين با تامين نيروي مجرب و نرم افزارهاي مالي توسط شرکت و ارائه گزارشات درخواستي کارفرما و انجام کليه امور ذکر شده در بالا
 •  انجام اصلاح حساب و اسناد
 •  محاسبه ارزش افزوده و پيگيري تا تسليم اظهارنامه
 •  انجام امور انبارگرداني با نيروهاي متخصص طبق اصول و استاندارد حسابداري به همراه دستورالعمل انبارگرداني از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مديريت
 •  تهيه و تنظيم بودجه عمراني و جامع